Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 89,3-4.5-6.12-13.14.17 Huy Hoàng

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HOÀNG

 
Tv 89,3-4.5-6.12-13.14.17