Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C, Tv 89, Kim Long

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. KIM LONG

 
Tv 89

Download PDF