Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 50,3-4.12-13.17.19, Huy Hoàng


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HOÀNG

 
Tv 50,3-4.12-13.17.19