Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Tv 50 Kim Long

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. KIM LONG

 
Tv 50

Download PDF