Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 120,1.2.3-4.5-6.7-8 Huy Hoàng

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HO
ÀNG

 
Tv 120,1.2.3-4.5-6.7-8