Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 112,1-2.4-6.7-8, Huy Hoàng


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HOÀNG

 
Tv 112,1-2.4-6.7-8