Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên

Đáp Ca: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 112 Thái Nguyên.


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. THÁI NGUYÊN

 
Tv 112