Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 145,7.8.8-9a.9bc-10, Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HOÀNG


Tv 145,7.8.8-9a.9bc-10

Download PDF