Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 145, Kim Long

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. KIM LONG


TV 145

Download PDF