Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 94, Huy Hoàng
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HO
ÀNG

 
Tv 94,1-2.6-7.8-9