Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 Huy Hoàng

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HO
ÀNG

 
Tv 97,1.2-3ab.3cd-4