Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14.

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HO
ÀNG

 
Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14