Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 144.

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. KIM LONG


TV 144

Download PDF