Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Thái Nguyên Tv 144.


THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. THÁI NGUYÊN

 
Tv 144