Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 16,1.5-6.8b.15 Huy Hoàng.

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HO
ÀNG

 
Tv 16,1.5-6.8b.15