Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 16.

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. KIM LONG


TV 16

Download PDF