Clock-Time

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 121,1-2.3-4a.4b-5 Huy Hoàng.

THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

ĐÁP CA: CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

LM. HUY HO
ÀNG

 
Tv 121,1-2.3-4a.4b-5