Clock-Time
/ 180 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên Năm B | Ngày 25.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 18.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 448 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B - Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo | Ngày 24.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B - Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Vào lúc 17h00 ngày 24.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 734 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B - Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo | Ngày 24.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B - Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Vào lúc 05h00 ngày 24.10.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 381 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên Năm B | Ngày 23.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 23.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 327 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Hiệp thông cầu nguyện xin ơn chữa lành trong đại dịch | Ngày 21.10.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Hiệp thông cầu nguyện xin ơn chữa lành trong đại dịch”. Vào lúc 19h00 ngày 21.10.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 376 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên Năm B | Ngày 22.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 22.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 347 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm B | Ngày 21.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 21.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 295 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên Năm B | Ngày 20.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 20.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 324 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Năm B | Ngày 18.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 18.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 494 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Ngày Toàn Quốc Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch | Ngày 17.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Ngày Toàn Quốc Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch. Vào lúc 17h00 ngày 17.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 659 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Ngày Toàn Quốc Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch | Ngày 17.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Ngày Toàn Quốc Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch. Vào lúc 05h00 ngày 17.10.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 379 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên Năm B | Ngày 16.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 16.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 378 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Chủ đề: Nguyện xin ơn chữa lành trong đại dịch | Ngày 14.10.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: Nguyện xin ơn chữa lành trong đại dịch. Vào lúc 19h00 ngày 14.10.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 396 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên Năm B | Ngày 15.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 15.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 289 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên Năm B | Ngày 14.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 14.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 305 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên Năm B | Ngày 13.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 13.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 332 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên Năm B | Ngày 12.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 12.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 391 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên Năm B | Ngày 11.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 11.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 560 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B | Ngày 10.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 10.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.