Clock-Time
/ 1358 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 06.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 06.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1677 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 04.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 04.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1258 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 03.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 03.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1138 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 02.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 02.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 879 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 01.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 01.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1168 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 28.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 28.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1562 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 28.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 28.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 895 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 27.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 27.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 795 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 26.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 26.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 658 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 25.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 25.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 873 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 24.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 24.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 818 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 23.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 23.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 828 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 22.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 22.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 971 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 21.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 21.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1603 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 21.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 21.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 838 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro | Ngày 20.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro. Vào lúc 05h00 ngày 20.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 785 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Thứ Tư Lễ Tro | Ngày 19.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Thứ Tư Lễ Tro. Vào lúc 05h00 ngày 19.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1025 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro | Ngày 18.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro. Vào lúc 05h00 ngày 18.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1835 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Lễ Tro | Ngày 17.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Lễ Tro. Vào lúc 05h00 ngày 17.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.