Clock-Time
/ 1056 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 09.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 09.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 825 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 08.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 08.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 644 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên | Ngày 07.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên Vào lúc 05h00 ngày 07.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 605 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 06.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 17h00 ngày 06.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 592 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 06.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 05h00 ngày 06.02.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 730 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên | Ngày 05.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 05.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 621 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thương Niên | Ngày 04.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thương Niên. Vào lúc 05h00 ngày 04.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 595 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thánh Lễ Mùng Ba Tết - Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm | Ngày 03.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thánh Lễ Mùng Ba Tết - Thánh Hoá Công Ăn Việc. Làm Vào lúc 05h00 ngày 03.02.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 610 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thánh Lễ Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên | Ngày 02.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thánh Lễ Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên. Vào lúc 05h00 ngày 02.02.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 704 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thánh Lễ Mùng Một Tết - Cầu Bình An Cho Năm Mới | Ngày 01.02.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thánh Lễ Mùng Một Tết - Cầu Bình An Cho Năm Mới. Vào lúc 05h00 ngày 01.02.2022. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 473 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần IV Mùa Thường Niên | Ngày 31.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Tuần IV Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 31.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 440 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 30.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 17h00 ngày 30.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 453 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần III Mùa Thường Niên | Ngày 29.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần III Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 29.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 447 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên | Ngày 28.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 28.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 361 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên | Ngày 27.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 27.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 432 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên | Ngày 26.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 26.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 327 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên | Ngày 25.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 25.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 414 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên | Ngày 24.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên. Vào lúc 05h00 ngày 24.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 416 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm C | Ngày 23.01.2022

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật III Mùa Thường Niên Năm C. Vào lúc 17h00 ngày 23.01.2022. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.