Clock-Time
/ 420 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 12.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 12.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 483 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 11.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 11.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 273 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 10.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 10.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 327 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 09.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 09.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 307 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 08.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 08.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 259 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 07.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 07.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 297 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 06.09.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 17h00 ngày 06.09.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 194 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 06.09.2020

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A. Vào lúc 08h00 ngày 06.09.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 525 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 06.09.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 06.09.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 344 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 05.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 05.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 286 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 04.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 04.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 263 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 03.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 03.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 238 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 02.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 02.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 224 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 01.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 01.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 227 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 31.08

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 31.08.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 412 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 30.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 17h00 ngày 30.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 298 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 30.08.2020

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 08h00 ngày 30.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 346 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 30.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 30.08.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 277 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 29.08

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 29.08.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường