Clock-Time
/ 1350 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B | Ngày 25.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 25.07.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 673 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên Năm B | Ngày 24.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 24.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1034 / Thánh lễ Online

19h00 | Cầu Nguyện Trực Tuyến | Chầu Thánh Thể Với Đức Cha Giuse | Ngày 22.07.2021 Hot

Chầu Thánh Thể Với Đức Cha Giuse. Vào lúc 19h00 ngày 22.07.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 494 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên Năm B | Ngày 23.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 23.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 589 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên - Mừng Kính Thánh Nữ Maria Madalêna | Ngày 22.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên - Mừng Kính Thánh Maria Madalêna. Vào lúc 05h00 ngày 22.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 602 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên Năm B | Ngày 21.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 21.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1574 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Lễ Kính Thánh Giuse Và Ơn Toàn Xá | Ngày 19.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Lễ Kính Thánh Giuse Và Ơn Toàn Xá. Vào lúc 05h00 ngày 19.07.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 659 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B | Ngày 18.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 18.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 829 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B | Ngày 18.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 18.07.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 464 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên Năm B | Ngày 17.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 17.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 451 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Năm B | Ngày 16.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 16.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 510 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần XV Thường Niên Năm B | Ngày 14.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần XV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 14.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 389 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần XV Thường Niên Năm B | Ngày 13.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Tuần XV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 13.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 387 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần XV Thường Niên Năm B | Ngày 12.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Tuần XV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 12.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 504 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B | Ngày 11.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 11.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 559 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B | Ngày 11.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 11.07.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 50 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên Năm B | Ngày 10.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 10.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 427 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên Năm B | Ngày 09.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 09.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 284 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên Năm B | Ngày 08.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 07.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.