Clock-Time

08h00 | Thánh Lễ An Táng Cha GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT | 26.08.2022

Thánh Lễ An Táng Cha GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT (Chánh xứ Giáo xứ Minh Lập - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 08h00 ngày 26.08.2022. Tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Sau thánh lễ, linh cữu cha Giuse GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của Giáo xứ Bến Sắn).

THÁNH LỄ AN TÁNG

CHA GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT
(Chánh xứ Giáo xứ Minh Lập - Giáo hạt Bình Long)


Vào lúc 08h00, ngày 26/08/2022

Thánh Lễ An Táng Cha GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT
 

(Chánh xứ Giáo xứ Minh Lập - Giáo hạt Bình Long)
 

Vào lúc 08h00 ngày 26.08.2022. Tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường.
 

Sau thánh lễ, linh cữu cha Giuse GIUSE NGUYỄN DUY NHẤT được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận (trong khu vực nghĩa trang của Giáo xứ Bến Sắn).
 

Xem Cáo Phó và tiểu sử của Cha theo đường dẫn: https://bit.ly/3Cypxdo