Clock-Time

16h00 | Nghi Thức Tẫn Liệm - Linh Mục Phaolô Lê Vinh Đởm | 20.10.2022

Nghi Thức Tẫn Liệm - Linh Mục Phaolô Lê Vinh Đởm (Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành - Giáo hạt Bình Long). Vào lúc 16h00 ngày 20.10.2022. Tại Giáo xứ Tân Thành - Giáo Phận Phú Cường

NGHI THỨC TẪN LIỆM

LINH MỤC PHAOLÔ LÊ VINH ĐỞM
(Chánh xứ Giáo xứ Tân Thành - Giáo hạt Bình Long
)

Vào lúc 16h00, ngày 20/10/2022