Clock-Time

Thanh Le Online

/ 173 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên Năm B | Ngày 27.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 27.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 154 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên Năm B | Ngày 26.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 26.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 189 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên Năm B | Ngày 25.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 18.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 452 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B - Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo | Ngày 24.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B - Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Vào lúc 17h00 ngày 24.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 738 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B - Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo | Ngày 24.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B - Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Vào lúc 05h00 ngày 24.10.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 383 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên Năm B | Ngày 23.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 23.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 378 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên Năm B | Ngày 22.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 22.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 347 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm B | Ngày 21.10.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 21.10.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.