Clock-Time

Thanh Le Online

/ 1302 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B | Ngày 07.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 07.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1577 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B | Ngày 07.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 07.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1382 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 06.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 06.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1702 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 04.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 04.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1262 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 03.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 03.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1150 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 02.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 02.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 887 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 01.03.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 01.03.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1175 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B | Ngày 28.02.2021.

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 28.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.