Clock-Time

Thanh Le Online

/ 644 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B | Ngày 01.08.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 01.08.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1228 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B | Ngày 01.08.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 01.08.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 608 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên Năm B | Ngày 31.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 31.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 632 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên Năm B | Ngày 30.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 30.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 645 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm B | Ngày 29.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 29.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 611 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm B | Ngày 28.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 28.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 651 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên Năm B | Ngày 27.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 27.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1247 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B | Ngày 25.07.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 25.07.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.