Clock-Time

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thánh Lễ Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | Vào Lúc 05h00

Trực Tiếp: Thánh Lễ Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A - Vào Lúc 05h00 - Ngày 31.03.2020

TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A