Clock-Time

Trực Tiếp: Suy Niệm Chặng Đàng Tháng Giá Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 27.03

Chặng Đàng Tháng Giá với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h00 ngày 27.03.2020

TRỰC TIẾP

SUY NIỆM CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC CHA GIUSE - GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

NGÀY 27-03