Clock-Time

Trực Tiếp: Thánh Lễ Thứ 7 Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Thánh Lễ Thứ 7 Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A - Vào Lúc 05h00 - Ngày 28.03.2020

TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ THỨ 7 SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM A