Clock-Time

Trực Tuyến Thánh Lễ - Thánh Lễ Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | Ngày 01.04 | 05h00

Trực Tiếp: Thánh Lễ Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A - Vào Lúc 05h00 - Ngày 01.04.2020

TRỰC TIẾP

THÁNH LỄ THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A