Clock-Time

Thánh Lễ Trực Tuyến

/ 1609 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm B | Ngày 10.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 10.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1422 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm B | Ngày 09.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 09.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1392 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm B | Ngày 07.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 08.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1615 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật V Thường Niên Năm B | Ngày 07.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật V Thường Niên Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 07.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1913 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B | Ngày 07.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật V Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 07.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1231 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B | Ngày 06.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 06.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1198 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B | Ngày 05.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 05.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 1195 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 04.02.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 04.02.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.