Clock-Time

Thánh Lễ Trực Tuyến

/ 420 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 12.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 12.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 482 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 11.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 11.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 273 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 10.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 10.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 327 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 09.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 09.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 306 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 08.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 08.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 258 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 07.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 07.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 344 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 05.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 05.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường

/ 286 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A | Đức Cha Giuse GM GPPC | Ngày 04.09

Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A, vào lúc 05h00 ngày 04.09.2020, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế, tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường