Clock-Time

Thánh Lễ Trực Tuyến

/ 765 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 13.09.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 13.09.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 594 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 06.09.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 17h00 ngày 06.09.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 485 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 06.09.2020

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A. Vào lúc 08h00 ngày 06.09.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 841 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 06.09.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 06.09.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 738 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 30.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 17h00 ngày 30.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 576 / Thánh lễ Online

08h00 | Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A | 30.08.2020

Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 08h00 ngày 30.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 612 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 30.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 30.08.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 828 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A | 23.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A. Vào lúc 17h00 ngày 23.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.