Clock-Time

Thánh Lễ Trực Tuyến

/ 333 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên - Thánh Matthêu Tông Đồ | Ngày 21.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm B - Thánh Matthêu Tông Đồ. Vào lúc 05h00 ngày 21.09.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 364 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên Năm B | Ngày 20.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 20.09.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 559 / Thánh lễ Online

17h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B | Ngày 19.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B. Vào lúc 17h00 ngày 19.09.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 806 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B | Ngày 19.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 19.09.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 572 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm B | Ngày 18.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 18.09.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 457 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm B | Ngày 17.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 17.09.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 417 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm B Ngày 16.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm B. Vào lúc 05h00 ngày 16.09.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 511 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Sầu Bi | Ngày 15.09.2021

Thánh Lễ Trực Tuyến - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Vào lúc 05h00 ngày 15.09.2021. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.