Clock-Time

Thánh Vịnh Đáp Ca

/ 484 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C, Tv 39,2.3.4.18, Huy Hoàng...

/ 175 / Thánh Ca

Đáp Ca: Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Năm C Hot

Đáp Ca: Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Năm C , Tv44, 10bc, 11, 12ab, 16, Huy Hoàng...

/ 448 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Tv 32,1.12,16.18,20.22 Huy Hoàng...

/ 179 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Tv 94,1-2.6-7.8-9 Huy Hoàng...

/ 232 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C; Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8; Huy Hoàng...

/ 325 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C; Tv 14,2-3a.3cd-4ab.4c-5; Huy Hoàng...

/ 269 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C; Tv 68,14.17.30-31.33-34.36ab-37; Huy Hoàng...

/ 286 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C; Tv 65,1-3a. 4-5. 6-7a; Huy Hoàng...