Clock-Time

Thánh Vịnh Đáp Ca

/ 526 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 16....

/ 443 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 144....

/ 383 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C, Kim Long Tv 120....

/ 358 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C, Kim Long - Tv 97...

/ 156 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 94, Kim Long....

/ 162 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Kim Long, Tv 145, Kim Long...

/ 170 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C, Huy Hoàng Tv 145,7.8.8-9a.9bc-10, Huy Hoàng...

/ 295 / Thánh Ca

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Kim Long Hot

Đáp Ca: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C, Tv 50 Kim Long...