Clock-Time

Audio Câu Truyện Dụ Ngôn Người Samari Tốt Lành

Audio Câu Truyện Dụ Ngôn Người Samari Tốt Lành. Hãy yêu thương người thân cận của mình....
DỤ NGÔN NGƯỜI SAMARI TỐT L​ÀNH