Clock-Time

Audio: Câu Truyện Về Người Thợ Làm Vườn Nho

Câu Truyện về người thợ làm vườn nho - Cha trên trời sẽ cho kẻ sau cuối lên đầu ....

NGƯỜI THỢ LÀM VƯỜN NHO

 

 Cỏ Tranh