Clock-Time

Audio: Dụ Ngôn Hai Người Xây Nhà

Dụ ngôn hai người xây nhà: Ai lắng nghe Lời và đem ra thực hành ...
DỤ NGÔN HAI NGƯỜI XÂY NHÀ