Clock-Time

TNTT GP. PHÚ CƯỜNG: GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 09/2018

Giờ Chầu Thánh Thể Tháng 09/2018 với chủ đề Ơn Xin: Xin cho biết nhận ra tâm tình cần có khi học và mục đích của việc học...