Clock-Time

THÔNG BÁO của Đức Cha Giuse về Thánh lễ Online và Chầu Thánh Thể

THÔNG BÁO của Đức Cha Giuse về Thánh lễ Online và Chầu Thánh Thể.
- Dừng việc Chầu Thánh Thể thứ Năm hàng tuần.
- Vẫn tiếp tục thánh lễ Online các buổi sáng ngày thường và Chúa Nhật.

THÔNG BÁO

CỦA ĐỨC CHA GIUSE VỀ THÁNH LỄ ONLINE
VÀ CHẦU THÁNH THỂ