Clock-Time

THÔNG BÁO: Lễ Kính Thánh Giuse và Ơn toàn xá

Giáo hội là mẹ và là quản lý kho tàng ân phúc mở cho chúng ta trong những ngày 19 trong mỗi tháng trong năm Thánh Cả Giuse...

THÔNG BÁO

LỄ KÍNH THÁNH GIUSE VÀ ƠN TOÀN XÁ