Clock-Time

Các câu đối Mùa Chay 2023, Năm hiệp thông loan báo Tin Mừng | Mùa Chay

Các câu đối Mùa Chay 2023 dùng trang trang trí hỗ trợ cầu nguyện trong mùa chay. Năm hiệp thông loan báo Tin Mừng. Hỗ trợ mục vụ trong phụng vụ.

Mục vụ phụng vụ
Các câu đối Mùa Chay 2023
Năm hiệp thông loan báo Tin Mừng

Tác giả: Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh
 

Các câu đối Mùa Chay 2023, Năm hiệp thông loan báo Tin Mừng | Mùa Chay| hiệp thông Loan bao Tin mừng

Tải file thiết kế: file mẫu thiết kế

1.

Mùa Chay hiệp thông trong giáo xứ

Lời Chúa loan báo khắp muôn dân

2.

Siêng cầu nguyện vâng nghe Lời Chúa

Sống hiệp thông loan báo Tin Mừng

3.

Sám hối canh tân, gia đình phúc

Hiệp thông bác ái, cộng đoàn vui

4.

Lời Chúa thực hành trong giáo xứ
Tin Mừng loan báo khắp muôn dân

5.

Gia đình hiệp thông nhờ Lời Chúa
Giáo xứ thánh đức bởi Phúc Âm

6.

Sám hối canh tân theo Lời Chúa 

Hiệp thông loan báo sống Tin Mừng

7.

Mùa Chay hiệp thông, tôn vinh Chúa 

Tin Mừng loan báo, sáng danh Cha

8.

Tin Mừng loan báo, bình an đến

Giáo xứ hiệp thông, thánh sủng về

9.

Hiệp thông Đức Mến, tôn vinh Chúa 

Loan báo Tin Mừng, sáng danh Cha

10.

Mùa Chay hiệp thông cùng sám hối

Lời Chúa loan báo sớm canh tân

Tải file thiết kế: file mẫu thiết kế