Clock-Time

Giới Hiền Mẫu: Thư Báo Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018

Mùa Chay Thánh năm nay, Giới Hiền Mẫu cũng tổ chức Tĩnh Tâm với chủ đề: “Hiền Mẫu giúp thăng tiến các thành viên trong gia đình theo gương Thánh Nữ Anê Lê Thị Thành”, thời gian và địa điểm cụ thể như sau...