Clock-Time

Thông Báo - Uỷ Ban Giáo Dân Giáo Phận Phú Cường

Theo sự chỉ đạo của Đức cha Giuse - Giám mục Giáo phận Phú Cường, xin quí cha sở tổ chức bầu cử Hội đồng Mục vụ Giáo xứ theo bản qui mới (được in đính kèm với tập tĩnh tâm tháng 01-2017)
Ủy Ban Giáo Dân
Giáo Phận Phú Cường

 
THÔNG BÁO
 
Theo sự chỉ đạo của Đức cha Giuse - Giám mục Giáo phận Phú Cường, xin quí cha sở tổ chức bầu cử Hội đồng Mục vụ Giáo xứ theo bản qui mới (được in đính kèm với tập tĩnh tâm tháng 01-2017), được Đức Giám mục Giáo phận ban hành ngày 25-12-2016, vào ngày 15-01-2017 nhiệm kỳ 2017-2020.

Hội đồng Mục vụ Giáo phận bao gồm: Ban thường vụ (5 người), trưởng các khu giáo, trưởng các giới, phong trào, ban chuyên trách (con số theo hoàn cảnh cụ thể của từng giáo xứ).

Xin quí cha gởi danh sách Hội đồng Mục vụ Giáo xứ mới được bầu cử về cho con vào ngày 22-01-2017, để con trình cho Đức Giám mục ký bổ nhiệm.

Sau khi được Đức cha ký bổ nhiệm, xin quí cha tổ chức cho ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tuyên thệ nhận trách nhiệm thi hành nhiệm vụ vào thời gian thuận tiện do sự sắp đặt của quí cha, nhưng không được chậm trễ quá hai tuần sau khi đã được ký bổ nhiệm.

Giáo xứ nào muốn lưu nhiệm Hội đồng Giáo xứ cũ cũng xin lưu ý đến số thành viên theo bản qui chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, nếu còn thiếu xin quí cha bầu cử bổ sung.

Để thuận lợi xin quí cha gởi cho con qua địa chỉ Email: antonminh@hotmail.com

Để chương trình mục vụ trong bốn năm mà Đức cha đã đề ra được thực hiện tốt đẹp, xin quí cha giúp Ủy ban Giáo dân Giáo phận chu toàn trách nhiệm đã được giao phó.

Chúng con xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quí cha.

 
Lái Thiêu,  ngày 27-12-2016

LM. Antôn Hà Văn Minh
Đặc trách Uỷ ban Giáo dân