Clock-Time

Thông Báo Thuyên Chuyển 6/2019

THÔNG BÁO - V/v bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục trong giáo phận Phú Cường.