Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên

/ 775 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên (Mt 6, 24 - 34)

Chính Chúa Giêsu đã cầu khẩn Cha dưới bóng những cây dầu ở Giêthsêmani : và cả Người nữa cũng đã không được giản cứu ngay khỏi cái đằm, cái vả mặt của Satan. cái đằm đã làm chảy máu đầu, tay, chân và cạnh sườn Người  Chúa đã nói :  “môn đệ không trọng hơn Thầy". Nhưng thánh giá chuẩn bị vinh quang...