Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên

/ 759 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên (Mt 10,24-33)

Anh em đừng sợ, nào chúng ta có thể chống lại thánh ý Chúa sao ? Các anh đã lo nghĩ sự dữ cho tôi nhưng Thiên Chúa đã đổi nó ra sự lành để tôi được vinh hiển như anh em thấy hôm nay, và để cứu sống nhiều dân tộc...