Clock-Time

Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên

/ 576 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên, 10/06/2022

Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên: Ngày nay, trên các tạp chí và các trang mạng xã hội không thiếu những hình ảnh “tươi mát”, dâm ô. Chúng ta đã quen với một nền văn hóa tiếp thị bằng hình ảnh như thế. Từ nhìn đến thèm muốn cháy bỏng, rồi dẫn đến sa ngã thực sự...

/ 897 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5,27-32)

Đó là một cuộc khám phá trọng đại cho Elia. Ong là người cương trực, muốn lướt thắng các người đồng thời bằng những luận cứ xác đáng vằ ngoạn mục (chúng ta nên nhớ lại cuộc tế tự trên núi Camêlô) . . . ông khám phá ra rằng Thiên Chúa không ở trong cung  phòng cũng không ở trong cánh đồng  đất, cũng không phải trong đám lửa nhưng ở trong ngọn gió hiu hiu...