Clock-Time
/ 315 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 77: Nhân văn hay Văn nhân Hot

1. Nhân văn (từ Hán Việt) “Nhân” là người, “Văn” là văn hoá. “Nhân văn” là văn hoá của loài người. 2. Văn nhân (từ Hán Việt): “văn” là văn chương, “nhân” là người; “văn nhân” là người có học thức; là người sống nghề văn: viết văn, viết sách. Thế nên, “Nhân văn” và “Văn nhân” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.
/ 704 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 75: Phiến diện hay Phiếm diện Hot

Như vậy, “Phiến diện” mới là từ đúng. Trái nghĩa với “Phiến diện” là “Toàn diện”.
/ 470 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 74: cao cấp hay cấp cao Hot

1. Cao cấp (tính từ) chỉ đồ vật có giá trị cao, trên mức trung bình. 2. Cấp cao (danh từ) chỉ những người đứng đầu một tổ chức, một chính phủ. Thế nên, “Cao cấp” và “Cấp cao” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.
/ 584 / Tiếng Việt Online

Mội tuần một từ ngữ - Bài 73: Trao đổi hay Thảo luận Hot

“Trao đổi” và “Thảo luận” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn. Thí dụ, không thể nói: “Vấn đề này, tôi đã trao đổi với cấp trên rồi” mà phải nói: “Vấn đề này, tôi đã thảo luận với cấp trên rồi”.
/ 514 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 72: Xe duyên hay Se duyên Hot

“se” không có nghĩa nào kết hợp với “duyên” được; chỉ có “xe duyên” mới thích hợp mà thôi. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn hai từ này.
/ 646 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 71: Tư trang hay Hành trang Hot

Như vậy, “Tư trang” và “Hành trang” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.
/ 294 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 69: Ngân sách hay Ngân khoản

Ngân sách là tổng số tiền thu và chi trong một thời gian của Nhà nước hay của xí nghiệp. Ngân khoản khoản tiền ghi trong ngân sách để chi dùng cho một việc nào đó.
/ 497 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 68: Hoà bình hay Thái bình Hot

“Hoà bình” và “Thái bình” là hai từ khác nghĩa nhau. “Hoà bình” là không có chiến tranh; còn “Thái bình” là chẳng những không có chiến tranh mà nhân dân còn ấm no và hạnh phúc. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.
/ 392 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 67: Đề xuất hay Đề cử Hot

“Đề xuất” và “Đề cử” là hai từ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên lưu ý khi sử dụng hai từ này.
/ 368 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 66: Đề bạt hay Đề đạt Hot

“Đề bạt” và “Đề đạt” là hai từ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.
/ 386 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 65: Tham ô hay Tham nhũng Hot

“Tham ô” và “Tham nhũng” là hai từ khác nghĩa nhau. “Tham ô” là ăn cắp của công, còn “Tham nhũng” là làm khó dân để lấy của. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.
/ 381 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 64: Lợi nhuận hay Lợi tức Hot

Như vậy, “Lợi nhuận” và “Lợi tức” là hai từ gần nghĩa nhau nhưng cách thức để có được nó thì khác nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.
/ 283 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 63: Biển lận hay Biển thủ

“Biển lận” và “Biển thủ” là hai từ hoàn toàn khác nghĩa nhau. “Biển lận” là một tính xấu của con người, còn “Biển thủ” là một hành vi phạm tội. Vì thế, chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này. 
/ 480 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 62: Cô độc hay cô đơn Hot

Như vậy, “Cô độc” và “Cô đơn” là hai từ gần nghĩa nhau. “Cô độc” thiên về phương diện thể chất; còn “Cô đơn” thiên về phương diện tinh thần.
/ 307 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 61: Thành Quả hay Kết Quả Hot

“Thành quả” hay “Thành tựu” đều là kết quả quý giá hay thành công tốt đẹp, nhưng “Thành tựu” có ý nghĩa và tác dụng rộng lớn hơn.
/ 366 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 60: Kết quả hay Hiệu quả Hot

“Kết quả” và “Hiệu quả” là hai từ gần giống nhau, nhưng “Hiệu quả” thì ý nghĩa mạnh mẽ hơn, đáp ứng sự mong đợi của chủ thể. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này.
 
/ 385 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 59: Văn hiến hay Văn vật Hot

Văn hiến là truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp được thể hiện qua sách hay và người tài. Văn vật là truyền thống văn hoá tốt đẹp biểu hiện ở nhiều nhân tài và di tích lịch sử.
/ 1159 / Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 58: Văn hoá hay Văn minh Hot

Văn hoá hay Văn minh
1. Văn hoá:
“Văn hoá” là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong lịch sử. Văn hóa là một khái niệm rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của mỗi người.
2. Văn minh:
+ Danh từ: là trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá với những đặc trưng riêng cho một cộng đồng, một thời đại.
+ Tĩnh từ: Có những đặc trưng của nền văn hoá phát triển cao.
Như vậy, “Văn hoá” chứa cả giá trị vật chất lẫn tinh thần, còn “Văn minh” thiên về giá trị vật chất và kỹ thuật. “Văn hoá” mang tính dân tộc, còn “Văn minh” mang tính quốc tế.