Clock-Time
/ 596 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 92: Sổ lồng hay Xổ lồng Hot

“Xổ lồng” thì không có nghĩa.
➤ “Như vậy, “Sổ lồng” mới là từ đúng.

/ 448 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 91: Khuyến mãi hay Khuyến mại Hot

Như vậy, có thể nói:
- Bộ Công thương có chính sách “Khuyến mại” cho doanh nghiệp, nghĩa là khuyến khích doanh nghiệp bán hàng.
- Doanh nghiệp có chính sách “Khuyến mãi” cho khách hàng, nghĩa là khuyến khích khách hàng mua hàng của mình.
/ 479 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Nhiệm vụ hay Nghĩa vụ Hot

“Nhiệm vụ” là công việc phải làm theo bổn phận, còn “Nghĩa vụ” là công việc bắt buộc phải làm do pháp luật hay đạo đức đặt ra.
/ 823 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 89: Tay trắng hay Trắng tay Hot

“Tay trắng” và “Trắng tay” là hai từ hoàn toàn khác nghĩa nhau.
🔹 “Tay trắng” là không có của cải, còn “Trắng tay” là có của mà mất sạch rồi.
🔹 “Tay trắng” là danh từ, còn “Trắng tay” là tính từ.
/ 694 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 88: Trải nghiệm hay Kinh nghiệm Hot

Trải nghiệm là để chỉ một quá trình, còn Kinh nghiệm là hệ quả của quá trình đó. Còn trải nghiệm có thể chỉ một lần, còn Kinh nghiệm là kết quả của nhiều lần làm một việc gì đó.
/ 508 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 87: Giàn giáo hay Dàn giáo

“Giàn giáo” mới là từ đúng chính tả Tiếng Việt.
/ 658 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 86: Đào tạo hay Huấn luyện Hot

➡️ Như vậy, “Đào tạo” là truyền dạy ai đó các kiến thức hay kỹ năng cần thiết cho công việc. Sau đó, “Huấn luyện” để giúp họ biết cách vận dụng kiến thức hay kỹ năng đó một cách tối đa khi thực hiện.

➡️ Tóm lại, “Đào tạo” là chuyển giao kiến thức hoặc kỹ năng; còn “Huấn luyện” là nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng đó.

/ 652 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 85: Bổ sung hay Bổ xung Hot

 “Bổ xung” thì hoàn toàn vô nghĩa. Đây là cách viết không đúng. Có lẽ do đọc nhầm và viết nhầm giữa 2 chữ cái “s” và “x”. Như vậy, “Bổ sung” mới là từ đúng chính tả tiếng Việt.
/ 551 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 84: Xoi mói hay Soi mói Hot

“Soi mói” thì Tiếng Việt không có từ này. Có lẽ do sự nhầm lẫn cả về nghĩa lẫn phát âm “s” và “x” mà ra. ⇛ Như vậy, “Xoi mói” mới là từ đúng chuẩn chính tả.
/ 652 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 83: Khúc chiết hay Khúc triết Hot

Khúc triết không có nghĩa, tiếng Việt không có từ này. Thế nên, “Khúc chiết” mới là từ đúng.
/ 799 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 82: Cơn dông hay Cơn giông Hot

“Cơn giông” là viết sai chính tả, có lẽ người ta không phân biệt được khi phát âm d và gi. Vì thế, “cơn dông” mới là từ đúng. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn hai từ này.
/ 571 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 81: Khinh suất hay Khinh xuất Hot

“Xuất” tiếng Hán có nghĩa là “đi ra”, nên có người giải thích “khinh xuất” là “khinh ra mặt”. Nhưng thực sự không phải vậy. Thế nên, “Khinh suất” mới là từ đúng.
/ 669 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 80: Trùng lặp hay Trùng lắp Hot

“Lắp” không thể đi với “trùng” được. Nói “trùng lắp” là vô nghĩa, vì nó không có nghĩa lặp lại. Có lẽ theo khẩu ngữ vùng miền. Vì thế, “Trùng lặp” mới là từ đúng.
/ 526 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 79: Cứu cánh hay Cứu giúp Hot

“Cứu cánh” và “Cứu giúp” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn. Chẳng hạn, người bình luận bóng đá nói: “Cặp giò của anh là cứu cánh của đội tuyển” là nói sai; phải nói lại: “Cặp giò của anh đã cứu giúp cho đội tuyển”
/ 622 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 78: Giải phóng hay Giải toả Hot

1. Giải phóng (từ Hán Việt) có nghĩa là “cởi ra, mở ra, thả ra”. + Nghĩa thứ nhất: Làm cho được tự do, cởi bỏ áp bức trói buộc con người. + Nghĩa thứ hai: Làm cho được tự do, thoát khỏi những ràng buộc bất hợp lý. + Nghĩa thứ ba: Làm cho thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc, cản trở. + Nghĩa thứ tư: Làm cho thoát ra ngoài một chất nào đó hay năng lượng. Giải toả + Nghĩa thứ nhất: Phá thế bị phong toả, bị bao vây. + Nghĩa thứ hai: Làm cho thoát khỏi tình trạng ứ tắc. Như vậy, “Giải phóng” và “Giải toả” là hai từ có nghĩa khác nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.
/ 508 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 77: Nhân văn hay Văn nhân Hot

1. Nhân văn (từ Hán Việt) “Nhân” là người, “Văn” là văn hoá. “Nhân văn” là văn hoá của loài người. 2. Văn nhân (từ Hán Việt): “văn” là văn chương, “nhân” là người; “văn nhân” là người có học thức; là người sống nghề văn: viết văn, viết sách. Thế nên, “Nhân văn” và “Văn nhân” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.
/ 970 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 75: Phiến diện hay Phiếm diện Hot

Như vậy, “Phiến diện” mới là từ đúng. Trái nghĩa với “Phiến diện” là “Toàn diện”.
/ 633 / Tiếng Việt Online

Mỗi tuần một từ ngữ - Bài 74: cao cấp hay cấp cao Hot

1. Cao cấp (tính từ) chỉ đồ vật có giá trị cao, trên mức trung bình. 2. Cấp cao (danh từ) chỉ những người đứng đầu một tổ chức, một chính phủ. Thế nên, “Cao cấp” và “Cấp cao” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn.
/ 750 / Tiếng Việt Online

Mội tuần một từ ngữ - Bài 73: Trao đổi hay Thảo luận Hot

“Trao đổi” và “Thảo luận” là hai từ khác nghĩa nhau. Chúng ta không nên dùng lẫn lộn. Thí dụ, không thể nói: “Vấn đề này, tôi đã trao đổi với cấp trên rồi” mà phải nói: “Vấn đề này, tôi đã thảo luận với cấp trên rồi”.