Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 10: Chia Sẻ hay Chia Xẻ

“chia” có nghĩa là phân ra từng phần từ một chỉnh thể; “sẻ” là chia bớt ra, lấy ra một phần. Do đó, “Chia sẻ” có nghĩa là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng. Vậy, từ “Chia sẻ” có ý nghĩa về tinh thần. “Chia xẻ” là chia thành nhiều mảnh làm cho không còn nguyên một khối nữa. Vậy, từ “Chia xẻ” có ý nghĩa về vật chất.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

CHIA SẺ HAY CHIA XẺ


  

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 10: Chia Sẻ hay Chia Xẻ
1. “Chia sẻ”
+ “chia” có nghĩa là phân ra từng phần từ một chỉnh thể; “sẻ” là chia bớt ra, lấy ra một phần. Do đó, “Chia sẻ” có nghĩa là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng. Vậy, từ “Chia sẻ” có ý nghĩa về tinh thần.
Thí dụ: 
- Chia sẻ nỗi buồn.
- Chia cơm sẻ áo.
- Chia sẻ một phần trách nhiệm.
 
2. “Chia xẻ”: 
+ “chia” vẫn có nghĩa là phân nhỏ ra thành từng phần từ một chỉnh thể; trong khi đó, “xẻ” lại có nghĩa là chia, bổ, cắt rời ra. 
Thí dụ: 
- Mẹ xẻ dưa cho các con.
+ “xẻ” còn có nghĩa là đào cái gì cho thông thoát. 
Thí dụ: 
- Xẻ rãnh thoát nước.
Do đó, “Chia xẻ” là chia thành nhiều mảnh làm cho không còn nguyên một khối nữa. Vậy, từ “Chia xẻ” có ý nghĩa về vật chất.
Thí dụ: 
- Chia xẻ lực lượng.
Cho nên, hai từ “Chia sẻ”“Chia xẻ” cùng là động từ, có nghĩa gần giống nhau, nhưng cách dùng lại khác nhau, tùy theo trường hợp.