Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 15: Quá Trình hay Tiến Trình

“Quá” là đã qua, “trình” là đoạn đường. “Quá trình” là đoạn đường đã đi qua. “Quá trình” là tổng thể những hiện tượng nối tiếp nhau trong thời gian, theo một trình tự nhất định của một sự việc nào đó.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

QUÁ TRÌNH HAY TIẾN TRÌNH


1. Quá trình: (Hán Việt)

+ “Quá” là đã qua, “trình” là đoạn đường. “Quá trình” là đoạn đường đã đi qua.
+ “Quá trình” là tổng thể những hiện tượng nối tiếp nhau trong thời gian, theo một trình tự nhất định của một sự việc nào đó.

Thí dụ:

Quá trình học tập và công tác.
Quá trình sinh trưởng của cây cối.

1. Tiến trình: (Hán Việt)

+ “Tiến” là bước tới, “trình” là đoạn đường. “Tiến trình” là con đường đi tới.
Thí dụ:

Tiến trình thi công.

Như vậy, “Quá trình” chỉ dùng cho sự việc đã xảy ra trong quá khứ; còn “Tiến trình” lại dùng cho sự việc cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.