Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 26: Tri Thức hay Trí Thức

Tri thức (danh từ). Tri thức là những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. Trí thức (danh từ). Trí thức là người chuyên lao động trí óc và có tri thức chuyên môn cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp của mình.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 TRI THỨC HAY TRÍ THỨC

       

- Tri thức (danh từ). Tri thức là những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội.
 

Thí dụ:

- Tri thức khoa học

- Nắm vững tri thức chuyên môn

- Trí thức (danh từ). Trí thức là người chuyên lao động trí óc và có tri thức chuyên môn cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp của mình.
 

Thí dụ:

- Tầng lớp trí thức

- Một trí thức yêu nước
 

Như vậy, “tri thức” và “trí thức” là hai từ hoàn toàn khác nhau. Tuỳ theo ngữ cảnh mà ta dùng “tri thức” hay “trí thức”.