Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 30: Súc Tích hay Xúc Tích

Súc tích: (tính từ) là có nhiều ý trong một hình thức diễn đạt ngắn gọn. Xúc tích: là viết sai chính tả. Tiếng Việt không có từ này. Như vậy, “súc tích” mới là từ đúng.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 XÚC TÍCH HAY SÚC TÍCH

           

- Súc tích: (tính từ) là có nhiều ý trong một hình thức diễn đạt ngắn gọn.


Thí dụ:
 

- Lời văn súc tích.
 

- Đoạn văn ngắn gọn súc tích.
 

- Xúc tích: là viết sai chính tả. Tiếng Việt không có từ này.
 

Như vậy, “súc tích” mới là từ đúng.