Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 31: Cọ Xát hay Cọ Sát

Cọ xát là động từ. “Cọ xát” hiểu theo nghĩa đen là cọ đi cọ lại hai vật vào nhau. “Cọ xát” hiểu theo nghĩa bóng là tiếp xúc với trở ngại hoặc thử thách.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

CỌ XÁT HAY CỌ SÁT

            

​1. Cọ xát là động từ
 

“Cọ xát” hiểu theo nghĩa đen là cọ đi cọ lại hai vật vào nhau.
 

Thí dụ:
​- Hai cây tre cọ xát vào nhau kêu ken két.

 

“Cọ xát” hiểu theo nghĩa bóng là tiếp xúc với trở ngại hoặc thử thách.
 

Thí dụ:

​- Thanh niên phải cọ xát nhiều với thực tế mới chóng trưởng thành.

​2. Cọ sát là viết sai chính tả. Từ này không có nghĩa.
 

Như vậy, “Cọ xát” mới là từ đúng.