Clock-Time

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 32: Nhận Thức hay Kiến Thức

“Nhận thức” là hiểu biết do khả năng suy luận, phán đoán mà có. “Kiến thức” là những hiểu biết có được nhờ học tập và từng trải.

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 NHẬN THỨC HAY KIẾN THỨC

1. Nhận thức là từ gốc Hán

“Nhận” là hiểu; “thức” là biết
“Nhận thức” là hiểu biết do khả năng suy luận, phán đoán mà có.

Thí dụ:

- Anh đã nhận thức được vấn đề.
Nhận thức được vấn đề ô nhiễm môi trường.

2. Kiến thức là từ gốc Hán

“Kiến” là thấy; “Thức” là biết
“Kiến thức” là những hiểu biết có được nhờ học tập và từng trải.

Thí dụ:

- Vào đại học, tôi đã tích luỹ rất nhiều kiến thức.

- Giờ đây, tôi sẽ truyền thụ kiến thức cho thế hệ trẻ.

Như vậy, “Nhận thức” và “Kiến thức” là hai từ có nghĩa khác nhau. Tuỳ theo văn cảnh mà ta dùng từ “Nhận thức” hay “Kiến thức”.